มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตัวชี้วัดที่ 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  EB11 (1) หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง   
 

มหาวิทยาลัยได้จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้มีการกำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องภายใต้กลยุทธ์ดังกล่าว (หน้า 10) ดังนี้ 

ประเด็นความท้าทาย กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมสำคัญ

ความท้าทายที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ

4.6 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

4.6.1 โครงการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่าง (ยกย่องเชิดชูเกียรติให้ผู้ประพฤติตนและปฏิบัติงานดี)
4.6.2 โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4.6.3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงาน
4.6.4 โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะให้กับบุคลากร
4.6.5 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

1.แผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561