มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตัวชี้วัดที่ 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  EB11 (2) หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง   
 

                 มหาวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานให้ผู้บริหารเป็นระยะ

1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
http://www2.tsu.ac.th/org/planoffice/page2.php?ids=664&idm=3&mid=418