มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
  ตัวชี้วัดที่ 5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

  EB12 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)   
 

 1. การเผยแพร่ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม ค่าเล่าเรียน

            ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินมีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานเผยแพร่ให้แก่ผู้รับบริการ ได้แก่ อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย นิสิต/นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติในภารกิจบริหารรายได้และทรัพย์สิน ภารกิจด้านบัญชีภารกิจด้านการเงินภารกิจด้านพัสดุและภารกิจด้านธุรการ
ตาม Link ดังนี้ http://www2.tsu.ac.th/org/finance/page2.php?ids=671&idm=2&mid=133 เพื่อให้ผู้รับบริการทราบกระบวนการการดำเนินงานของฝ่ายการคลังและทรัพย์สินและอำนวยความสะดวกการให้บริการแก่ผู้รับบริการ หรือประชาชนทั่วไป เช่น การอำนวยความสะดวกในการรับบริการโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินผ่านธนาคาร (Internet Banking) ทดแทนการรับชำระผ่านเคาน์เตอร์(รับเงินสดหรือเช็คสั่งจ่าย) และมีระบบอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบผลการโอนเงินผ่านธนาคารซึ่งฝ่ายการคลังและทรัพย์สินเผยแพร่
ผ่านเวปไซต์ ตาม link ดังนี้ http://www2.tsu.ac.th/org/finance/page.php?idm=2&mid=156 

           นอกจากนี้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินได้เผยแพร่แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการเงิน ด้านบัญชีและด้านพัสดุ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินด้านบัญชีและด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยทักษิณหรือประชาชนทั่วไปผ่านเวปไซต์ตามlinkดังนี้http://www2.tsu.ac.th/org/finance/page.php?idm=2&mid=147

           ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินมีการอำนวยความสะดวกให้กับนิสิต/นักศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป เพื่อรับทราบในกระบวนการรับชำระค่าลงทะเบียนของนิสิต/นักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะเผยแพร่ปฏิทินการศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หนังสือแจ้งเวียนของหน่วยงาน เผยแพร่ผ่านเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามlinkดังนี้ http://grad.tsu.ac.th/registrar/calendar/ 

          ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินดำเนินการแจ้งเปิดระบบการรับชำระเงินผ่านธนาคารไปยังธนาคารผู้รับบริการ เมื่อธนาคารได้รับเงินค่าลงทะเบียนจากนิสิต/นักศึกษา จะส่งข้อมูลมายังมหาวิทยาลัยโดยเจ้าหน้าที่การเงินจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุล รหัสนิสิต/นักศึกษา จำนวนเงินที่รับชำระ ก่อนดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้กับนิสิต/นักศึกษา ต่อไปและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่บัญชีทำหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องในรายการบันทึกบัญชีค่าลงทะเบียน ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่การเงิน จัดทำรายงานผลการออกใบเสร็จรับเงินเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานผลและมอบหมายให้ดำเนินการในส่วนที่มีการโอนเกิน เพื่อคืนนิสิต/นักศึกษา หรือบุคคลอื่น ๆ ต่อไป รวมถึงวางแผนเพื่อสำรองนำเงินดังกล่าวไปสำรองจ่ายต่อไปในอนาคต

กรณีที่นิสิต/นักศึกษามาติดต่อเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินกำหนดให้นิสิต/นักศึกษาต้องนำหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay in-Slip มายื่นเป็นหลักฐานการชำระเงินก่อนดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินต่อไป กรณีไม่สามารถแสดงหลักฐานดังกล่าวได้ กำหนดให้ต้องมีหนังสือแจ้งความหลักฐานการชำระเงินสูญหาย ไว้เป็นหลักฐานในการออกใบเสร็จรับเงินให้นิสิต/นักศึกษาต่อไป

2.การเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

        http://www.tsu.ac.th/pagenews.php?cId=5

        เว็บไซต์ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน http://www2.tsu.ac.th/org/finance/pagenews.php?cat_id=78

        เป็นเนื้อหาแสดงการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน คือ

2.1  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

2.2 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

2.3  การเผยแพร่ราคากลาง

2.4  ประกาศผลการพิจารณาของผู้เสนอราคาทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทักษิณ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและปิดประกาศที่หน่วยงาน

3.การเผยแพร่โครงการรับนิสิต

    3.1 เผยแพร่ข้อมูลการรับโครงการรับนิสิตผ่านเอกสารประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ http://www2.tsu.ac.th/org/student/มีรายละเอียดข้อมูลโครงการรับนิสิตในแต่ละรอบตลอดระยะเวลาที่รับนิสิต ข้อมูลประกาศการรับนิสิตในแต่ละโครงการซึ่งมีกรอบระยะเวลาและรายละเอียดในการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง และเกิดความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจน

    3.2  เผยแพร่ข้อมูลโครงการรับสมัครนิสิตผ่านระบบรับสมัครนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
https://admission.tsu.ac.th/applicant/projectlist.jsp 

ซึ่งประกอบด้วยประกาศการสมัคร รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียนในแต่ละโครงการ

4.การเผยแพร่กระบวนการรับพนักงาน

https://ejob.tsu.ac.th/recruitment/recruitList.jsp;jsessionid=8E270ABDC84A183C510505FF5458A9C1

 
Link ที่เกี่ยวข้อง
http://www2.tsu.ac.th/org/finance/page2.php?ids=671&idm=2&mid=133
http://www2.tsu.ac.th/org/finance/page.php?idm=2&mid=156

http://www2.tsu.ac.th/org/finance/page.php?idm=2&mid=147
http://www.tsu.ac.th/pagenews.php?cId=5
http://www2.tsu.ac.th/org/finance/pagenews.php?cat_id=78
http://www2.tsu.ac.th/org/student/
https://admission.tsu.ac.th/applicant/projectlist.jsp
https://ejob.tsu.ac.th/recruitment/recruitList.jsp;jsessionid=8E270ABDC84A183C510505FF5458A9C1