มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  01 โครงสร้าง   
 
  มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างบริหารงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

1.สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
2.สำนักงานมหาวิทยาลัย
3.สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง
4.สำนักงานวิทยาเขตสงขลา
5.ส่วนงานวิชาการ
6.ส่วนงานอื่น
7.หน่วยงานลักษณะพิเศษ

ผ่านทางเว็บไซต์
1. โครงสร้างองค์กร

มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่ข้อมูล โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย

ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู >เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัย

การบริหารงาน > โครงสร้างองค์กร

https://www.tsu.ac.th/structure_tsu.php
2. โครงสร้างการบริหารองค์กร

มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่ข้อมูล โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย

ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู >เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัย

การบริหารงาน > โครงสร้างการบริหารองค์กร
https://www.tsu.ac.th/home/structure_manage.php