มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   
 

   มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ “แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)” ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของฝ่ายแผนงาน โดยเข้าถึงได้ทีเมนู> หน้าหลักของมหาวิทยาลัย > คณะและหน่วยงาน > ฝ่ายแผนงาน > บริการข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย > แผนพัฒนามหาวิทยาลัย > แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ >   แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

https://planning.tsu.ac.th/menuDetail.php?pid=5691

  มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ “แผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”  ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของฝ่ายแผนงาน โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > หน้าหลักของมหาวิทยาลัย > คณะและหน่วยงาน ฝ่ายแผนงาน > บริการข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย > แผนพัฒนามหาวิทยาลัย > แผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ > แผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

https://planning.tsu.ac.th/menuDetail.php?pid=5687