มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
 

มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่ข้อมูล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู >เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัย การบริหารงาน > กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
https://www.tsu.ac.th/home/law.php