มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  05 ข้อมูลการติดต่อ   
 

 

มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่  ข้อมูลการติดต่อ  ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ด้านล่างสุดของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

https://www.tsu.ac.th/home/