มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  07 ข่าวประชาสัมพันธ์   
 
 
 มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่  ข่าวประชาสัมพันธ์  ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย หัวข้อ รอบรั้วปาริชาต และ หัวข้อ รางวัลและผลงาน

https://www.tsu.ac.th/home/news.php?News=News&gid=2