มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
 

มหาวิทยาลัยทักษิณเผยแพร่ ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > คณะและหน่วยงาน หน่วยงาน > สำนักคอมพิวเตอร์ >PDPA > ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

https://cc.tsu.ac.th/newsDetail.php?pid=68

มหาวิทยาลัยทักษิณเผยแพร่ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายและมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2565 ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > คณะและหน่วยงาน หน่วยงาน > สำนักคอมพิวเตอร์ >PDPA > ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายและมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2565

https://cc.tsu.ac.th/UserFiles/PrivacyPolicy.pdf