มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  011 แผนดำเนินงานประจำปี   
 

   มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ “แผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”  ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของฝ่ายแผนงาน โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > หน้าหลักของมหาวิทยาลัย > คณะและหน่วยงาน >   ฝ่ายแผนงาน > บริการข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย > แผนพัฒนามหาวิทยาลัย > แผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ > แผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

https://planning.tsu.ac.th/menuDetail.php?pid=5687  

  มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ “แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยทักษิณ” ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของฝ่ายแผนงาน โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > หน้าหลักของมหาวิทยาลัย > คณะและหน่วยงาน > ฝ่ายแผนงาน > บริการข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย > งบประมาณ > แผนการใช้จ่ายงบประมาณ > แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยทักษิณ

https://planning.tsu.ac.th/menuDetail.php?pid=6202