มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน   
 

      มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ “รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ระดับมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565- 31 มีนาคม 2566)”  ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของฝ่ายแผนงาน โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > หน้าหลักของมหาวิทยาลัย > คณะและหน่วยงาน > ฝ่ายแผนงาน > บริการข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย > การติดตามและประเมินผลแผน > รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ > ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 > รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์  ระดับมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565- 31 มีนาคม 2566)

    https://cms.tsu.ac.th/cmsFiles/planning/menu/cb132bbfbc5c1d82c15875201afeb8d6.pdf

 

  มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ “รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”  ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของฝ่ายแผนงาน โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > หน้าหลักของมหาวิทยาลัย > คณะและหน่วยงาน >    ฝ่ายแผนงาน > บริการข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย > งบประมาณ  > รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ > ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 > รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    https://cms.tsu.ac.th/cmsFiles/planning/menu/1952045252202352266.pdf