มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   
 

         มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ “รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ระดับมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)”  ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของฝ่ายแผนงาน โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > หน้าหลักของมหาวิทยาลัย >  คณะและหน่วยงาน > ฝ่ายแผนงาน >  บริการข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย > การติดตามและประเมินผลแผน > รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ > ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 > รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ระดับมหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)

https://cms.tsu.ac.th/cmsFiles/planning/menu/282412242420222405.pdf  

   มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ “รายงานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ”  ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของฝ่ายแผนงาน โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > หน้าหลักของมหาวิทยาลัย > คณะและหน่วยงาน > ฝ่ายแผนงาน > บริการข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย > งบประมาณ > รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ > ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 > รายงานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ