มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
 
1.คู่มือการปฏิบัติงานด้านวิชาการของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่ คู่มือการปฏิบัติงานด้านวิชาการของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > คณะและหน่วยงาน > คณะ > วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา >บริการข้อมูล > คู่มือปฏิบัติงาน > คู่มือการปฏิบัติงาน/แนวปฏิบัติวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา > การปฏิบัติงานด้านวิชาการของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

http://umdc.tsu.ac.th/UserFiles/1647851379_Binder1.pdf

2.คู่มือการใช้งานหุ่นสมรรถนะสูง (HAL)

มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่ คู่มือการใช้งานหุ่นสมรรถนะสูง (HAL) ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู >คณะและหน่วยงาน > คณะ > คณะพยาบาลศาสตร์ > ระบบสารสนเทศ>ระบบศูนย์การพยาบาล (NLRC) คู่มือและแบบฟอร์มต่างๆ > คู่มือการใช้งานหุ่น simulation ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์เสมือนจริง

https://nur.tsu.ac.th/upload/menu/doc_20230321_114126.pdf

3.คู่มือการปฏิบัติงานการขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่ คู่มือการปฏิบัติงานการขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > คณะและหน่วยงาน > หน่วยงาน > ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล > คู่มือปฏิบัติงาน - เอกสารการบรรยาย คู่มือการปฏิบัติงาน/แนวปฏิบัติ  > คู่มือการปฏิบัติงานการขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

http://capr.tsu.ac.th/UserFiles/1680834419_660704-1.pdf

4.มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ “คู่มือปฏิบัติงาน ฝ่ายแผนงาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566” ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของ   ฝ่ายแผนงาน โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > หน้าหลักของมหาวิทยาลัย > คณะและหน่วยงาน > ฝ่ายแผนงาน > บริการข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย > คู่มือ > คู่มือปฏิบัติงาน ฝ่ายแผนงาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566
https://planning.tsu.ac.th/menuDetail.php?pid=6122  

5.คู่มือการปฏิบัติสหกิจฝ่ายวิชาการ (ฉบับปรับปรุง)

มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ คู่มือการปฏิบัติสหกิจฝ่ายวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการ โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > หน้าหลักของมหาวิทยาลัย > คณะและหน่วยงาน >หน่วยงาน > ฝ่ายวิชาการ > เกี่ยวกับเรา > ภารกิจบริหารงานทั่วไป > ข้อมูลเผยแพร่ > ขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงาน > คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ > คู่มือการปฏิบัติสหกิจฝ่ายวิชาการ (ฉบับปรับปรุง)
https://drive.google.com/file/d/138-mBEpDivNmk6AmFxPfgwuV3IftJaoX/view

6.คู่มือการปฏิบัติงานการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และภาคปกติ มหาวิทยาลัย ตามระบบ TCAS

มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ คู่มือการปฏิบัติงานการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และภาคปกติ มหาวิทยาลัย ตามระบบ TCAS ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการ โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > หน้าหลักของมหาวิทยาลัย > คณะและหน่วยงาน > หน่วยงาน > ฝ่ายวิชาการ > เกี่ยวกับเรา > ภารกิจบริหารงานทั่วไป > ข้อมูลเผยแพร่ > ขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงาน > คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ > คู่มือการปฏิบัติงานการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และภาคปกติ มหาวิทยาลัย ตามระบบ TCAS

https://drive.google.com/file/d/1yQp3eNNutPWTyR9jSSPIxQAQwA2lUsLJ/view