มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  015 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   
 

1.คู่มือการใช้งานระบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับนิสิต

มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่  คู่มือการใช้งานระบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับนิสิต ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > ระบบสารสนเทศ นิสิต > ระบบประเมินการเรียนการสอน > คู่มือการใช้งาน > สำหรับนิสิต > การปฏิบัติงานด้านวิชาการของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

https://tles.tsu.ac.th/public/manual/Manual_STD.pdf

2.คู่มือนิสิตออนไลน์มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่ คู่มือนิสิตออนไลน์มหาวิทยาลัยทักษิณ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > ระบบสารสนเทศ นิสิต > ระบบงานทะเบียนนิสิต > คู่มือนิสิต - หลักสูตรและแผนการเรียน

https://misreg.tsu.ac.th/portal/app/manualonline/index.jsp

3.คู่มือนิสิต รหัส 64  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่ คู่มือนิสิต รหัส 64  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > คณะและหน่วยงาน > คณะ > คณะนิติศาสตร์ > เว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ > บริการนิสิต > คู่มือหลักสูตรฉบับนิสิต รหัส 64

 

http://www.law.tsu.ac.th/UserFiles/1624342385_%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%952564%20%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf