มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   
 

1.ข้อมูลสถิตินิสิต

มหาวิทยาลัยเผยแพร่ ข้อมูลสถิตินิสิต ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > ระบบสารสนเทศ > นิสิต > ระบบงานทะเบียนนิสิต  > ระบบสารสนเทศงานทะเบียน > ระบบสารสนเทศงานทะเบียน >สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

https://misreg.tsu.ac.th/stat/

2.ข้อมูลสถิติการให้บริการสำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่ ข้อมูลสถิติการให้บริการสำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > คณะและหน่วยงาน > หน่วยงาน > สำนักหอสมุด> About Us > Fact & Figures

http://www.lib.tsu.ac.th/factfig.html

3. รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ (จำนวนนิสิตที่รับบริการ) ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ (จำนวนนิสิตที่รับบริการ) ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > คณะและหน่วยงาน > คณะ > คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ > ข้อมูลทั่วไป > ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ > รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ - นิสิต ปีงบประมาณ 2566

http://www.ecba.tsu.ac.th/UserFiles/1680171851_O15%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B52566.pdf

4.รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ (จำนวนบุคลากรภายนอกเข้ารับบริการ) ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ (จำนวนบุคลากรภายนอกเข้ารับบริการ) ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > คณะและหน่วยงาน > คณะ > คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ > ข้อมูลทั่วไป > ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ > รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ -  บริการวิชาการปีงบประมาณ 2566

http://www.ecba.tsu.ac.th/UserFiles/1680171839_O15%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B52566.pdf

5.รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ (จำนวนบุคลากรภายนอกเข้ารับบริการ) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ (จำนวนบุคลากรภายนอกเข้ารับบริการ) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > คณะและหน่วยงาน > คณะ > คณะศิลปกรรมศาสตร์ > ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ > รายงานเชิงสถิติการให้บริการวิชาการ (จำนวนบุคลากรภายนอกเข้ารับบริการ)

 http://art.tsu.ac.th/UserFiles/1681290565_016%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_2.pdf