มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   
 

1.ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่ ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > คณะและหน่วยงาน > หน่วยงาน > ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา > ข้อมูลสารสนเทศ > ปีการศึกษา 2565 > ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565
https://qa.tsu.ac.th/upload/files/1682662716_%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95-2565.pdf
2.ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ต่อคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  
มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่ ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ต่อคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > คณะและหน่วยงาน > คณะ > วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา > บริการข้อมูล > ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ > ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2566 > ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต
https://cms.tsu.ac.th/cmsFiles/tsumdc/menu/311a21cd9edce679c15b22dde9808c71.pdf

3.แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ปีการศึกษา 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่ แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ปีการศึกษา 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > คณะและหน่วยงาน > คณะ > คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ  > ดาวน์โหลด > งานบริการวิชาการ > ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ  > สรุปความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

https://abi.tsu.ac.th/upload/files/1681101612_O17%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B9%83%E0%B8%88.pdf

4.ผลการสำรวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่ ผลการสำรวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการคณะนิติศาสตร์ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > คณะและหน่วยงาน > คณะ > คณะนิติศาสตร์  > เกี่ยวกับคณะ > ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ > ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 > ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการคณะนิติศาสตร์

http://www.law.tsu.ac.th/UserFiles/1680075513_%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%20%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3(2564).pdf

5.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > คณะและหน่วยงาน > หน่วยงาน > สำนักหอสมุด  >  About Us > ข้อมูล ITA > 2566 > 9.2 การบริหารงาน > ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

http://lib.tsu.ac.th/file/ITA_TSULIB/ITA_66/9.2/O17.2.pdf