มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  018 E–Service   
 

1.แบบฟอร์มออนไลน์ หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์
มหาวิทยาลัยทักษิณมี แบบฟอร์มออนไลน์ หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > คณะและหน่วยงาน > คณะ > บัณฑิตวิทยาลัย > ระบบสารสนเทศ / แบบฟอร์ม > กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ > บว 22 หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVfbedNoOyarDRMis5oPkjp6JxzujO12wEutVYa_HvngDgNw/viewform

 2.ลงทะเบียนสมัครสอบ TOEIC
มหาวิทยาลัยทักษิณมี แบบฟอร์มลงทะเบียนสมัครสอบ TOEIC ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > คณะและหน่วยงาน > คณะ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ >  พันธกิจต่างๆ  > ศูนย์ทดสอบภาษา > การสอบ TOEIC > การลงทะเบียน TOEIC

http://www2.huso.tsu.ac.th/toefl_itp/index.asp?menu=register&submenu=toeic

3.ระบบรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

มหาวิทยาลัยทักษิณมี ระบบรับนิสิตใหม่ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > คณะและหน่วยงาน > หน่วยงาน > ฝ่ายวิชาการ >  ภารกิจนิสิตและส่งเสริมการเรียนรู้ > รับนิสิต > เว็บไซต์ภารกิจรับนิสิต > สมัครออนไลน์ > สมัครเรียน

https://admission.tsu.ac.th/admission/applicant/projectlist.jsp

4.ระบบประเมินการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยทักษิณมี ระบบประเมินการเรียนการสอน ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > ระบบสารสนเทศ > นิสิต > ระบบประเมินการเรียนการสอน > Log In >  นิสิต / STUDENT

 

https://tles.tsu.ac.th/control/loginstd.jsp

5.ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง (tsu.ac.th)

มหาวิทยาลัยทักษิณมี ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > ระบบสารสนเทศ > นิสิต >ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
https://misreg.tsu.ac.th/parents/login.jsp;jsessionid=282C8FD1D03993E8BFFB917232205AFF

 6.สมัครงานออนไลน์  

มหาวิทยาลัยทักษิณมี ระบบสมัครงานออนไลน์ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > ข่าว > รับสมัครงาน > สมัครออนไลน์

https://ejob.tsu.ac.th/ejob/recruitment/recruitList.jsp

 

7.ระบบหนังสือรับรองการหักภาษีอิเล็กทรอนิกส์  https://efin.tsu.ac.th/taxprint/login.aspx