มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
  019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   
 
 
มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไว้ที่หน้าเว็บไซต์   ของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > หน้าหลักของมหาวิทยาลัย > คณะและหน่วยงาน > หน่วยงาน > ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน > ITA > ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2566 > O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุ

https://cms.tsu.ac.th/cmsFiles/fad/menu/af1f92a5eb4d968a2731b6e7c5680071.pdf