มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
  020 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   
 

มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไว้ที่หน้าเว็บไซต์   ของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน     โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > หน้าหลักของมหาวิทยาลัย > คณะและหน่วยงาน > หน่วยงาน > ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน > ITA > ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2566 > O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

http://procure.tsu.ac.th/index.php