มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
  021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   
 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน”  ไว้ที่หน้าเว็บไซต์   ของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน     โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > หน้าหลักของมหาวิทยาลัย > คณะและหน่วยงาน>หน่วยงาน > ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน > ITA > ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2566 >   O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

https://fad.tsu.ac.th/menu.php?pid=6229

 เดือน ตุลาคม 2565

https://cms.tsu.ac.th/cmsFiles/fad/menu/bf68c339d395524b2f75e584b6459949.pdf

เดือน พฤศจิกายน 2565

https://cms.tsu.ac.th/cmsFiles/fad/menu/de568ae3c7b337ffd8a437b0c66e1e5b.pdf

เดือน ธันวาคม 2565

https://cms.tsu.ac.th/cmsFiles/fad/menu/28168732bb504b107cc22be808a3641c.pdf

เดือน มกราคม 2566

https://cms.tsu.ac.th/cmsFiles/fad/menu/8ecf743e82271e4d65d7e35b807f4744.pdf

เดือน กุมภาพันธ์ 2566

https://cms.tsu.ac.th/cmsFiles/fad/menu/0fc00b29ae0c77c20fc73a045be6e97b.pdf

เดือนมีนาคม 2566

https://cms.tsu.ac.th/cmsFiles/fad/menu/1eafbbfec518da3437312d40459fe91d.pdf