มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
  022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   
 

มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  อยู่หน้าที่ 8)  ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > หน้าหลักของมหาวิทยาลัย > คณะและหน่วยงาน > หน่วยงาน >ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน > ITA > ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2566 > O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

https://cms.tsu.ac.th/cmsFiles/fad/menu/9c7cc5140382b73ac4a057d21513b8ac.pdf