มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  023 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล   
 

1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > หน้าหลักของมหาวิทยาลัย > คณะและหน่วยงาน > หน่วยงาน > ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล > บริการข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล > ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ > พ.ศ.2563 การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

http://capr.tsu.ac.th/UserFiles/1605076376_%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%2063.pdf

2.ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557

 

มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557  ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > หน้าหลักของมหาวิทยาลัย > คณะและหน่วยงาน > หน่วยงาน > ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล > บริการข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล > ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ > พ.ศ.2557 การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

http://capr.tsu.ac.th/UserFiles/1564473712_620730-2.pdf

3.แผนบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2567

มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่  แผนบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ.2563 - 2567ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > หน้าหลักของมหาวิทยาลัย > คณะและหน่วยงาน > หน่วยงาน > ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล > บริการข้อมูลอื่น > แผนบริหารทรัพยากรบุคคล > แผนบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2563 - 2567

http://capr.tsu.ac.th/UserFiles/1629277179_hr%20plan%202563-67%2014%207%2064%20.pdf

4.มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ “แผนอัตรากำลัง 5 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ” ไว้ที่หน้าเว็บไซต์   ของฝ่ายแผนงาน     โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > หน้าหลักของมหาวิทยาลัย > คณะและหน่วยงาน > ฝ่ายแผนงาน > บริการข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย > อัตรากำลัง > แผนอัตรากำลัง 5 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

https://cms.tsu.ac.th/cmsFiles/planning/menu/270420220202แผนอัตรากำลัง%205%20ปี.pdf