มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   
 

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)  ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ อยู่หน้า 13

มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่  รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > หน้าหลักของมหาวิทยา > คณะและหน่วยงาน > หน่วยงาน > ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล > บริการข้อมูลอื่น > ผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร > ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

http://capr.tsu.ac.th/UserFiles/1682583298_O26%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A325.pdf