มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  027 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ   
 

1.ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ  เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ  เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2566 ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยด้านล่าง  โดยเข้าถึงได้ที่หัวข้อ ศูนย์รับข้อร้องเรียน > แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน / การทุจริต > ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ  เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2566

https://www.tsu.ac.th/complaint/files/15.3.66%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf

2.ศูนย์รับข้อร้องเรียน/การทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Complant Center)

มหาวิทยาลัยทักษิณมีศูนย์รับข้อร้องเรียน/การทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Complant Center) ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย          ด้านล่าง  

https://www.tsu.ac.th/complaint/

3.ผังการจัดการข้อร้องเรียน
มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่  ผังการจัดการข้อร้องเรียน ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยด้านล่าง  โดยเข้าถึงได้ที่หัวข้อ ศูนย์รับข้อร้องเรียน > ผังการจัดการข้อร้องเรียน / การทุจริต

https://www.tsu.ac.th/complaint/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf

4.ระยะเวลาดำเนินการ

มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่  ระยะเวลาดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยด้านล่าง  โดยเข้าถึงได้ที่หัวข้อ ศูนย์รับข้อร้องเรียน > ระดับผลกระทบของข้อร้องเรียนและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการแก้ไข

https://www.tsu.ac.th/complaint/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99_%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%82.pdf