มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ( (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2565) ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > หน้าหลักของมหาวิทยาลัย > คณะและหน่วยงาน > หน่วยงาน > ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล > บริการข้อมูลอื่น > สถิติข้อร้องเรียน > ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

http://capr.tsu.ac.th/UserFiles/1682648999_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%8465-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8466.pdf