มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   
 

มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้


1.รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 (TSU HUSO Open House & Academic Fair2023)

ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > คณะและหน่วยงาน >คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > ประมวลภาพกิจกรรม > ข่าวทั้งหมด 

https://huso.tsu.ac.th/newsDetail.php?pid=1087

 

2.โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและเรียนรู้จากสถานประกอบการจริง กิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 7 มกราคม 2566
ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > คณะและหน่วยงาน > คณะ > วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  > ประมวลภาพกิจกรรม > สรุปและประเมินผลโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและเรียนรู้จากสถานประกอบการจริง

https://web-cms.tsu.ac.th/tsumdc/index.php

https://web-cms.tsu.ac.th/tsumdc/newsDetail.php?pid=1311

 

3.โครงการวิพากษ์โครงร่างศิลปะการแสดงนิพนธ์

ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > คณะและหน่วยงาน >คณะคณะศิลปกรรมศาสตร์  > ประมวลภาพกิจกรรม > ภาพข่าวกิจกรรม

http://art.tsu.ac.th/th/detail.php?id_list=1132&aNum=20230404063446

 

4.สถาบันทักษิณคดีศึกษา เข้าพบปะพูดคุยกับตัวแทนนายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร

ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > คณะและหน่วยงาน > หน่วยงานสถาบันทักษิณคดีศึกษา > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวทั้งหมด 

https://ists.tsu.ac.th/newsDetail.php?pid=656