มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต <br> นโยบาย No Gift Policy*
  032 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy   
 

โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย หัวข้อ รอบรั้วปาริชาติ (ด้านล่างของเว็บไซต์)  > อ่านข่าวทั้งหมด

https://www.tsu.ac.th/home/details.php?aNum=20221209045815&id=2662&gid=2