มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต <br> นโยบาย No Gift Policy*
  034 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี   
 

มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ “แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตฯ หน้า 24 - 34 มาตราการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง หน้า 35 - 39  ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของฝ่ายแผนงาน โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > หน้าหลักของมหาวิทยาลัย > คณะและหน่วยงาน > หน่วยงาน > ฝ่ายแผนงาน > บริการข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย > การป้องกันและปราบปรามการทุจริต > แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต > ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 > แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

https://planning.tsu.ac.th/menuDetail.php?pid=5788