มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต <br> นโยบาย No Gift Policy*
  035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 

มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ “รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)” ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของฝ่ายแผนงาน โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > หน้าหลักของมหาวิทยาลัย > คณะและหน่วยงาน > หน่วยงาน > ฝ่ายแผนงาน > บริการข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย > การป้องกันและปราบปรามการทุจริต > แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต > ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 > รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

https://cms.tsu.ac.th/cmsFiles/planning/menu/90c57084d71cd34da403cfd318dfed64.pdf