มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต <br> นโยบาย No Gift Policy*
  038 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี   
 

มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ “รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข(ข้อเสนอแนะ) อยู่หน้าที่ 9 - 10 ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของฝ่ายแผนงาน โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > หน้าหลักของมหาวิทยาลัย > คณะและหน่วยงาน > ฝ่ายแผนงาน > บริการข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย > การป้องกันและปราบปรามการทุจริต >รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต > ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 > รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

https://cms.tsu.ac.th/cmsFiles/planning/menu/db64315eb58e845950b195f06e8605db.pdf