มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส <br>มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม*
  040 การขับเคลื่อนจริยธรรม   
 

1.คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 1116/2566  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่ คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 1116/2566  เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยด้านล่าง  โดยเข้าถึงได้ที่หัวข้อ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต > คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

https://www.tsu.ac.th/Files65/1681963431_1116_2566%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2.pdf

2.แนวปฏิบัติเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

 

มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่  แนวปฏิบัติเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของฝ่ายนิติการ โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > หน้าหลักของมหาวิทยาลัย > คณะและหน่วยงาน > หน่วยงาน > ฝ่ายนิติการ > มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส > แนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Do&Don’t)

https://cms.tsu.ac.th/cmsFiles/legal/menu/ec7c2923d45fef2c0529e076b301b6ba.pdf

3.โครงการเสวนา เรื่อง ทำความรู้จักและเข้าใจธรรมาภิบาลและจริยธรรมในมหาวิทยาลัย

ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > หน้าหลักของมหาวิทยาลัย > คณะและหน่วยงาน > หน่วยงาน > ฝ่ายนิติการ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวทั้งหมด

https://legal.tsu.ac.th/newsDetail.php?pid=343

https://cms.tsu.ac.th/cmsFiles/legal/menu/ae14018bfb71f3058e617d44a6f3bf5b.pdf

4.โครงการสร้างเป้าหลอม TSU Move - เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต (TSU Move รุ่นที่ 1)

 

ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > หน้าหลักของมหาวิทยาลัย > คณะและหน่วยงาน > หน่วยงาน > ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยาบุคคล > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวทั้งหมด

http://capr.tsu.ac.th/detail.php?id_list=2169&aNum=20230221080953