มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส <br>มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม*
  041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ   
 

 

รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่  รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยด้านล่าง  โดยเข้าถึงได้ที่หัวข้อ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://www.tsu.ac.th/Files65/1682558404_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A12566.pdf