มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส <br>มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม*
  042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > หน้าหลักของมหาวิทยาลัย > คณะและหน่วยงาน > หน่วยงาน > ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล > ข้อมูล ITA > ข้อมูล ITA   ระดับมหาวิทยาลัย > ITA 2566 > รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน

http://capr.tsu.ac.th/main/files_sec2/270420234848O42%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8CITA2565.pdf