มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส <br>มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม*
  043 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   
 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > หน้าหลักของมหาวิทยาลัย > คณะและหน่วยงาน > หน่วยงาน > ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล > ข้อมูล ITA > ข้อมูล ITA  ระดับมหาวิทยาลัย > ITA 2566 > รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ

http://capr.tsu.ac.th/main/files_sec2/270420232727O43%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3ITA2566.pdf

มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (EIT) ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย

https://www.tsu.ac.th/home/index.php

https://www.tsu.ac.th/home/pdetails.php?News=News&id_list=1026333&cId=1