การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
<< หน้าหลัก  แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)


 
 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  1. ดัชนีความโปร่งใส
  ตัวชี้วัด 1.1 การเปิดเผยข้อมูล
 
    EB1 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน    
          - เอกสารประกอบ
          -
    EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน    
          - เอกสารประกอบ

  ตัวชี้วัด 1.2 การมีส่วนร่วม  
    EB2 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน    
          - เอกสารประกอบ
    EB2 (2) หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน    
          - เอกสารประกอบ

  ตัวชี้วัด 1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง  
    EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)    
          - เอกสารประกอบ
    EB3 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง    
          - เอกสารประกอบ
    EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี    
          - เอกสารประกอบ
    EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ    
          - เอกสารประกอบ

  2. ดัชนีความพร้อมรับผิด
  ตัวชี้วัด 2.1 การดำเนินงานตามภารกิจ
 
    EB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี    
          - เอกสารประกอบ
    EB4 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)    
          - เอกสารประกอบ
    EB4 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี    
          - เอกสารประกอบ

  ตัวชี้วัดที่ 2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่  
     EB5 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ    
          - เอกสารประกอบ

  ตัวชี้วัดที่ 2.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
    EB6 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน    
          - เอกสารประกอบ

  ตัวชี้วัดที่ 2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน  
    EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน    
          - เอกสารประกอบ

  3. ดัชนีความปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน
  ตัวชี้วัดที่ 3.1 การรับสินบน
 
    EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน    
          - เอกสารประกอบ

  4. ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร
 ตัวชี้วัดที่ 4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
 
    EB9 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน    
          - เอกสารประกอบ

  ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
    EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน    
          - เอกสารประกอบ
    EB10 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน    
          - เอกสารประกอบ

  ตัวชี้วัดที่ 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
    EB11 (1) หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง    
          - เอกสารประกอบ
    EB11 (2) หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง    
          - เอกสารประกอบ

  5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
  ตัวชี้วัดที่ 5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
 
     EB12 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน    
          - เอกสารประกอบ
    EB12 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)    
          - เอกสารประกอบ