มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail
  เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
ทำเนียบอธิการบดี
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    - เป้าประสงค์/ค่านิยมหลัก
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์
ดาวน์โหลด TSU PowerPoint Template
ดาวน์โหลด QR Code มหาวิทยาลัย
วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
ภูมิสถาปัตย์เสมือนจริง
       - วิทยาเขตสงขลา
       - วิทยาเขตพัทลุง
แผนที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารงาน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงสร้างองค์กร
สภามหาวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
คณะที่ปรึกษา
 
 
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


1. การบริหารมหาวิทยาลัย
  1.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2560
  1.2  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
  1.3  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2561
  1.4  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  1.5  ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551
  1.6  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
  1.7  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
  1.8  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557    
  1.9  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
  1.10 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ
       และสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2557

         ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ
       และสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560
  1.11 ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันสุขภาพกลุ่มประกันอุบัติเหตุ
       ส่วนบุคคล และการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
  1.12 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
   
2. การจัดการศึกษา
  2.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
  2.2  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558
        เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558
  2.3  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
  2.4  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552
        ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
  2.5  พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562
  2.6  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
   
3. วิจัยและบริการวิชาการ
  3.1  ประกาศมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) พ.ศ. 2555
  3.2  ระเบียบว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2559
  3.3  ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2559
   
   
   
   

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready