มหาวิทยาลัยทักษิณ
  31 มี.ค. 63 /  485  / จดหมายข่าว WETSU Vol.1-No.3
ประจำเดือนตุลาคม 2562-มกราคม 2563
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel. 0-7431-7600 พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์