มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔
วันที่ประกาศข่าว : 9 เม.ย.64 / อ่าน 1411  /   รายละเอียดประกาศ

  แบบฟอร์มสำหรับนิสิต ขอเข้าอนุญาตเข้าในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

  We TSU มหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel. 0-7431-7600 พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์