กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระเงิน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันที่ประกาศข่าว : 8 พ.ย.64 / อ่าน 998  / บันทึกรายวิชาในระบบลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://enroll.tsu.ac.th/ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ตามชั้นปี และวันที่ ดังนี้

นิสิตระดับปริญญาตรี

15 - 16 พฤศจิกายน 2564

-  นิสิตชั้นปีที่ 4 (รหัส 61)

- นิสิตชั้นปีที่ 5 (รหัส 60 คณะศึกษาศาสตร์)

- นิสิตตกค้าง (รหัส 56-59)

 

17 - 18 พฤศจิกายน 2564

-  นิสิตชั้นปีที่ 3 (รหัส 62)

-  นิสิตชั้นปีที่ 2 (รหัส 63)

 

19 - 21 พฤศจิกายน 2564

-   นิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 64)

 

15 - 21 พฤศจิกายน 2564

-   นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุกประเภท ทุกชั้นปี

** นิสิตที่มีปัญหาลงทะเบียนไม่ได้ ให้ติดต่อที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ ภายในวันที่กำหนดในชั้นปีตัวเองลงทะเบียนเท่านั้น

** หากนิสิตชั้นปีใดไม่ลงทะเบียนตามวันที่กำหนดต้องไปลงทะเบียนในช่วงวันเปลี่ยนแปลง/แก้ไข


การเปลี่ยนแปลงการบันทึกรายวิชาในระบบทะเบียน (on-line)

- 22 - 29 พฤศจิกายน 2564 (ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป)

วันเปลี่ยนแปลง/แก้ไข (เพิ่ม-ถอน) รายวิชาเรียนผ่านทางเว็บไซต์ http://enroll.tsu.ac.th/

(การเพิ่ม-ถอนวิชาเรียนก่อนเปิดภาคเรียน)

 

 การเพิ่ม - ถอน วิชาเรียนกรณีพิเศษ

- 30 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2564

 

การชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา

นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปี ชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ใน 10 - 20 มกราคม 2565

1. พิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill Payment) ผ่านทางเว็บไซต์ http://enroll.tsu.ac.th/ **ตลอด 24 ชั่วโมง

2. นิสิตชำระเงินทางออนไลน์ของธนาคารหรือเคาน์เตอร์ธนาคาร

***  นิสิตทุกคน ต้องพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill Payment) และชำระเงิน ตามวัน เวลาที่กำหนด

 

*** สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสอบประมวลความรู้ จะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ให้สำหรับนิสิตกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ยื่นกู้เงินน้อยกว่าค่าลงทะเบียน จะต้องนำเงินค่าส่วนต่างไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารที่กำหนดใน Bill Payment ระหว่างวันที่ 10 - 20 มกราคม 2565

* กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้นิสิตติดตามจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือจากข่าวประกาศของระบบงานทะเบียนนิสิตต่อไป

* หากพ้นกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว นิสิตยังไม่ชำระเงิน นิสิตจะต้องดำเนินการรักษาสภาพนิสิต

 

ติดต่องานทะเบียนนิสิตฯ ***วันและเวลาราชการ

วิทยาเขตสงขลา

https://www.facebook.com/Registrar.TSU

074 317 644

#วิทยาเขตพัทลุง

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010931583084

074 673 206

074 609 600 ต่อ 7170 - 7173

------------------------------

รายละเอียดประกาศ

ที่มา : https://enroll.tsu.ac.th/public/news.jsp

และ https://drive.google.com/file/d/1aFCm_otD_86YlHj8F7d1dX6wrYBOTp4X/edit


  We TSU มหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel. 0-7431-7600 พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์