มหาวิทยาลัยทักษิณ

date_range 8 พ.ย.64 remove_red_eye 982
location_city วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระเงิน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง ภาคเรียนที่ 2

อ่านต่อ...

date_range 2 พ.ย.64 remove_red_eye 447
location_city วิทยาเขตสงขลา
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ฉบับที่ 8/2564

อ่านต่อ...

date_range 3 พ.ย.64 remove_red_eye 490
location_city วิทยาเขตพัทลุง
มาตรการและแนวปฏิบัติ TSU.PT Sandbox วิทยาเขตพัทลุง ภาคเรียนที่ 2/

อ่านต่อ...

date_range 22 ก.ค.64 remove_red_eye 651
location_city วิทยาเขตพัทลุง
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

อ่านต่อ...

date_range 22 ก.ค.64 remove_red_eye 1158
location_city วิทยาเขตสงขลา
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ฉ.6/2564

อ่านต่อ...

date_range 22 ก.ค.64 remove_red_eye 896
location_city วิทยาเขตสงขลา
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ฉบับที่ 5/2564

อ่านต่อ...

date_range 23 มิ.ย.64 remove_red_eye 845
location_city วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
การอัพโหลดเอกสาร การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ...

date_range 13 เม.ย.64 remove_red_eye 3682
location_city วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
ขอความร่วมมือนิสิตและบุคลากรที่เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ลงทะเบียนระบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

อ่านต่อ...

date_range 12 เม.ย.64 remove_red_eye 1281
location_city วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
แนวทางการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) และแยกเพื่อสังเกตอาการ (Self Quarantine) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201

อ่านต่อ...

date_range 12 เม.ย.64 remove_red_eye 733
location_city วิทยาเขตพัทลุง
มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ฉบับที่ ๕)

อ่านต่อ...

date_range 9 เม.ย.64 remove_red_eye 1411
location_city วิทยาเขตสงขลา
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔

อ่านต่อ...

date_range 29 ม.ค.64 remove_red_eye 586
location_city วิทยาเขตพัทลุง
ประกาศ มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ของมหาวิทยาลัยทักษิณ #วิทยาเขตพัทลุง (ฉบับที่

อ่านต่อ...

date_range 28 ม.ค.64 remove_red_eye 731
location_city วิทยาเขตสงขลา
ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ฉบับที่ 2/2564

อ่านต่อ...

date_range 7 ม.ค.64 remove_red_eye 863
location_city วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
หลักเกณฑ์การเยียวยานิสิต กรณีสถานการณ์ของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ...

date_range 5 ม.ค.64 remove_red_eye 1003
location_city วิทยาเขตสงขลา
ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

อ่านต่อ...

date_range 6 ม.ค.64 remove_red_eye 673
location_city วิทยาเขตพัทลุง
มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ฉบับที่ 2)

อ่านต่อ...

date_range 30 ธ.ค.63 remove_red_eye 571
location_city วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ของม

อ่านต่อ...

date_range 29 ธ.ค.63 remove_red_eye 413
location_city วิทยาเขตสงขลา
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

อ่านต่อ...

date_range 29 ธ.ค.63 remove_red_eye 1854
location_city วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
ประกาศ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และ วิทยาเขตพัทลุง มาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ (ด้

อ่านต่อ...

date_range 27 ธ.ค.63 remove_red_eye 507
location_city วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ของบุคลากร (ฉบับที่

อ่านต่อ...

date_range 23 ธ.ค.63 remove_red_eye 385
location_city วิทยาเขตสงขลา
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

อ่านต่อ...

date_range 3 ธ.ค.63 remove_red_eye 305
location_city วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องจากการแพร่ระบาด

อ่านต่อ...

date_range 24 มิ.ย.63 remove_red_eye 1869
location_city วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องจากการแพร่ระบาดขอ

อ่านต่อ...

date_range 2 มิ.ย.63 remove_red_eye 946
location_city วิทยาเขตพัทลุง
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ฉบับที่ ๕

อ่านต่อ...

date_range 30 พ.ค.63 remove_red_eye 4920
location_city วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2)

อ่านต่อ...

date_range 29 พ.ค.63 remove_red_eye 1301
location_city วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
ประกาศ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา แนวทางการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานที่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 1

อ่านต่อ...

date_range 29 พ.ค.63 remove_red_eye 1371
location_city วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาปิดทำการชั่วคราวในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

อ่านต่อ...

date_range 5 พ.ค.63 remove_red_eye 2585
location_city วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
ประกาศ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 7 - 31 พฤษภาคม 2563 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไว

อ่านต่อ...

date_range 30 เม.ย.63 remove_red_eye 1552
location_city วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การขยายเวลาค่าอินเตอร์เน็ตแบบเหมาจ่าย รอบ 2 ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ...

date_range 29 เม.ย.63 remove_red_eye 3101
location_city วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ...

date_range 28 เม.ย.63 remove_red_eye 1407
location_city วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา จากสถานการณ์ของโรคCOVID – 19 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 10 ในภาคเรียนที่

อ่านต่อ...

date_range 14 เม.ย.63 remove_red_eye 1068
location_city วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
การสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ตแบบเหมาจ่าย ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ...

date_range 13 เม.ย.63 remove_red_eye 1308
location_city วิทยาเขตพัทลุง
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ฉบับที่ ๒

อ่านต่อ...

date_range 13 เม.ย.63 remove_red_eye 635
location_city วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
ขอเชิญชวน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ด้วยแนวคิด "ห่างไกลกัน แต่ไม่ห่างใจ ขอพรทางไกล อุ่นใจเท่ากัน" เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19

อ่านต่อ...

date_range 3 เม.ย.63 remove_red_eye 785
location_city วิทยาเขตสงขลา
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อศูนย์อำนวยการประสานงานเฉพาะกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVI

อ่านต่อ...

date_range 2 เม.ย.63 remove_red_eye 2449
location_city วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
ประกาศ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปิดทำการชั่วคราว 7 - 30 เมษายน 2563

อ่านต่อ...

date_range 31 มี.ค.63 remove_red_eye 24139
location_city วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
COVID-19 เป็นโอกาสสำคัญให้เราเรียนรู้การแบ่งปันและการช่วยเหลือกัน (จดหมายข่าว WETSU Vol.1 No.3)

อ่านต่อ...

date_range 30 มี.ค.63 remove_red_eye 2633
location_city วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19 เอากำลังใจของเรามาต่อกัน ส่งเป็นบทเพลงถึงทุกคนแทนความห่วงใย

อ่านต่อ...

date_range 19 มี.ค.63 remove_red_eye 2422
location_city วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
ประกาศ แจ้งแนวปฏิบัติในช่วงงดการเรียนการสอนและการสอบ

อ่านต่อ...

date_range 27 ก.พ.63 remove_red_eye 3265
location_city วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
ประกาศ แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID19 นักเรียน นิสิต และบุคลากร

อ่านต่อ...

date_range 27 มี.ค.63 remove_red_eye 572
location_city วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
แนวปฏิบัติการให้รับบริการของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ในสถานการณ์ COVID-19

อ่านต่อ...

date_range 24 มี.ค.63 remove_red_eye 632
location_city วิทยาเขตสงขลา
กำหนดจุดคัดกรองเข้ามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

อ่านต่อ...

date_range 26 มี.ค.63 remove_red_eye 874
location_city วิทยาเขตพัทลุง
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

อ่านต่อ...

date_range 27 มี.ค.63 remove_red_eye 2307
location_city วิทยาเขตสงขลา
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

อ่านต่อ...

date_range 27 มี.ค.63 remove_red_eye 4833
location_city วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ ขอเป็นกำลังใจให้นิสิตและบุคลากรทุกท่าน เราชาวมหาวิทยาลัยทักษิณจะเข้มแข็งผ่านวิกฤต COVID-19

อ่านต่อ...

มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel. 0-7431-7600 พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์