l  มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail

  นิสิต/การศึกษา  

นิสิตใหม่
การรับสมัครนิสิตใหม่
หลักสูตร/คู่มือการศึกษา
 ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา
 ระดับปริญญาตรี
     - ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
       พ.ศ.2559
     - ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญา
       พยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2561
ระดับบัณฑิตศึกษา
     - ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
       พ.ศ.2559

 

 
นิสิตปัจจุบัน
ระบบงานบริการการศึกษา
ระบบงานบริการการศึกษา (สำหรับนิสิต TSU-MDC)
ระบบบริหารจัดการหอพักนิสิต
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ฝ่ายกิจการนิสิต สงขลา พัทลุง
ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน)
สอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ม.ทักษิณ
TSU Learning
 ระบบประเมินการเรียนการสอน
 
นิสิตเก่า
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
กรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำของนิสิต

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready