มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail
  เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
ทำเนียบอธิการบดี
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    - เป้าประสงค์/ค่านิยมหลัก
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์
ดาวน์โหลด TSU PowerPoint Template
ดาวน์โหลด QR Code มหาวิทยาลัย
วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
ภูมิสถาปัตย์เสมือนจริง
       - วิทยาเขตสงขลา
       - วิทยาเขตพัทลุง
แผนที่
การบริหารงาน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงสร้างองค์กร
สภามหาวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
คณะที่ปรึกษา
 
 

:: เป้าประสงค์หลักของมหาวิทยาลัย


      1. มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพในระดับอาเซียน บัณฑิตมีคุณภาพและ เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของผู้ใช้บัณฑิต

         และสังคม มีมาตรฐานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สมบูรณ์แบบ และพึ่งพาตนเองได้

      2. มหาวิทยาลัยสามารถผลิตกําลังคนคุณภาพรองรับต้องการของพื้นที่ ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก

          อย่างเข้มแข็ง

      3. มีชุมชนสังคมอุดมปัญญาและสันติสุขด้วยกลไกการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

      4. ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพระดับสากล สามารถสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

      5. การจัดบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มให้กับมหาวิทยาลัย มีรายได้จากการบริการวิชาการและการให้คําปรึกษา

      6. พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างได้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ และการให้คําปรึกษาทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

      7. ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาภาคใต้เกิดคุณค่า มูลค่าต่อพื้นที่
     
      8. มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางที่สมบูรณ์แบบ::
ค่านิยมหลัก (Core values)

            คารวะ (Respect): มีคารวธรรม
            หมายถึง เคารพ มองเห็นคุณค่าและความสำคัญ แล้วปฏิบัติต่อบุคคลหรือสิ่งนั้นด้วยความถูกต้องจริงใจ

            ปัญญา (Wisdom): มีปัญญาธรรม
            หมายถึงใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต อันจะก่อให้เกิดความเจริญงอกงามต่อตนเอง องค์กร และสังคม

            สามัคคี (Unity) : มีสามัคคีธรรม
            หมายถึง ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติภารกิจด้วยความพร้อมเพรียง

            มุ่งผลลัพธ์ที่ดี (Outcome Oriented): ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลลัพธ์
            หมายถึง ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนด

            มีความคุ้มค่า (Worthiness):     
            หมายถึง ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรและสังคม โดยคำนึงถึงความ
            เหมาะสมในการใช้ทรัพยากร

            นำพาสังคม (Social Responsibility):
            หมายถึงเอาใจใส่ เป็นที่พึ่ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready