มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
 

ประชาสัมพันธ์
1/19 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 แสดงรายการ พบทั้งหมด 50 รายการ 
 
ประกาศ เรื่อง การให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร อาหารว่างและ/หรือเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 47)

ประกาศ เรื่อง การให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม และ การให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านซัก-อบ-รีด ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 82)

ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ได้รับการสรรหาผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 24)

ประกาศ เรื่อง บุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2564( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 87)

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ณ ศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 98)

ประกาศ เรื่อง คัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 69)

ประกาศ เรื่อง การให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 185)

ประชาสัมพันธ์โครงการ STDB( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 118)

ประกาศ เรื่อง ขอแจ้งปิดให้บริการศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 73)

ประกาศ เรื่อง รับรองผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 147)

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 103)

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา( สงขลา ),(อ่าน 243)

ตัวอย่างเนื้อหาโครงการ จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 215)

แจ้งเส้นทางอินเตอร์เน็ตที่ออกต่างประเทศสำหรับใช้งานโปรแกรม Cisco Webex ขัดข้อง( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 153)

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา( สงขลา ),(อ่าน 402)

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับส่วนงาน( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 357)

แบบสำรวจความสุข HAPPINOMETER สำรวจระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 21 มีนาคม 2565( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 2846)

ประกาศ เรื่อง ขอแจ้งปิดให้บริการศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2565( สงขลา ),(อ่าน 724)

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ( พัทลุง ),(อ่าน 682)

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ( พัทลุง ),(อ่าน 430)

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ( พัทลุง ),(อ่าน 392)

ประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 273)

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 401)

ประกาศ เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกรับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. 2564 ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ นิสิตชายที่เกิดในปี พ.ศ. 2544 (ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา)( สงขลา ),(อ่าน 1011)

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 658)

รับชมถ่ายทอดสดโครงการ "นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ" การประกวดแข่งขันนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (ระดับชาติ) รอบชิงชนะเลิศ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 517)

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 593)

ประกาศ เรื่อง หมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ( สงขลา ),(อ่าน 468)

แจ้งปรับปรุงระบบ firewall ของมหาวิทยาลัย มีผลกระทบต่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศในเวลาดังกล่าว( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 389)

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้เเทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ เรื่อง กำหนดการและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ ในรูปแบบออนไลน์( สงขลา ),(อ่าน 617)

ประกาศ เรื่อง นโยบายและมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 3148)

ประกาศแนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่ข่าวจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 558)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ( สงขลา ),(อ่าน 530)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกหัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์( พัทลุง ),(อ่าน 522)

ประกาศบุคลากรตัวอย่าง/ดีเด่น ด้านการเรียนการสอน และบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2563( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 409)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ ( สงขลา ),(อ่าน 463)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกหัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 781)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกหัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 486)

ขอเชิญชวนนิสิตใหม่เข้าร่วม กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน และกิจกรรมโครงการเพาะกล้าปาริชาต ประจำปีการศึกษา 2564 "TSU Seeds 2021" ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์( พัทลุง ),(อ่าน 522)

การขอบัตรประจำตัวนิสิตผ่านแอปพลิเคชั่น SCB EASY (ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 สิงหาคม 2564) ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 10304)

กำหนดการกิจกรรม การบริการและสวัสดิการ สำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2564 (ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา)( สงขลา ),(อ่าน 809)

หลักเกณฑ์การเยียวยานิสิต กรณีสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 1726)

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ฉบับที่ 4/2564( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 4255)

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 1348)

ขอเชิญนิสิตประเมินการเรียนการสอนในระบบประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กรกฎาคม 2564( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 333)

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2563( พัทลุง ),(อ่าน 463)

การเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 459)

ประกาศปิดให้บริการศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง( สงขลา ),(อ่าน 381)

ประกาศแจ้งปิดให้บริการศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ระหว่างวันที่ 10 - 15 เมษายน 2564( สงขลา ),(อ่าน 295)


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์