มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
 

เชิดชูเกียรติ
ระบุคำที่ต้องการค้นหา

 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market (ABI R2M 2022) ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market (ABI R2M 2022) (อ่าน 37)
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 (อ่าน 39)
สถาบันทักษิณคดีศึกษาได้รับเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์ สถาบันทักษิณคดีศึกษาได้รับเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์ (อ่าน 79)
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตของคณะศิลปกรรมศาสตร์ (อ่าน 91)
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง (อ่าน 51)
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทยและหลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทยและหลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล (อ่าน 67)
 ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ การประกวดคลิปการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช2564 ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ การประกวดคลิปการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช2564 (อ่าน 62)
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ การประกวดสื่อวัฒนธรรมสรางสรรค์ สืบสาน ลายศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ การประกวดสื่อวัฒนธรรมสรางสรรค์ สืบสาน ลายศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม (อ่าน 73)
ขอแสดงความยินดี กับนิสิตการตลาดชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ขอแสดงความยินดี กับนิสิตการตลาดชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ (อ่าน 78)
รางวัลการประกวดวงดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รางวัลการประกวดวงดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อ่าน 151)


หน้า :QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์