มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
 

เชิดชูเกียรติ
ระบุคำที่ต้องการค้นหา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 (อ่าน 130)
นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดการนำเสนอแผนธุรกิจกิจกรรม TSU R2M Boot Camp 2021 ระดับมหาวิทยาลัย นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดการนำเสนอแผนธุรกิจกิจกรรม TSU R2M Boot Camp 2021 ระดับมหาวิทยาลัย (อ่าน 106)
นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม 2563 นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม 2563 (อ่าน 96)
นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563-2564 นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563-2564 (อ่าน 82)
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 146)
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยยางพาราระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2564 นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยยางพาราระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2564 (อ่าน 92)
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการ TSU R2M Boot Camp 2021 นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการ TSU R2M Boot Camp 2021 (อ่าน 113)
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับทุนการศึกษาของกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2563 นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับทุนการศึกษาของกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 113)
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปะและออกแบบล้านนาร่วมสมัย ปี 2563 นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปะและออกแบบล้านนาร่วมสมัย ปี 2563 (อ่าน 51)
อาจารย์ ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อาจารย์ ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 105)


หน้า :QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready