มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail
  มหาวิทยาลัยทักษิณกับพันธกิจรับใช้สังคม  


วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 10 </br>ดอนประดู่นาวาน สืบสานวิถีชุมชน วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 10
ดอนประดู่นาวาน สืบสานวิถีชุมชน
(อ่าน 2512)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 9 </br>จากเศษกุ้งสู่เอนไซม์ผลิตไบโอดีเซล วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 9
จากเศษกุ้งสู่เอนไซม์ผลิตไบโอดีเซล
(อ่าน 2521)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 8  </br>มหาวิทยาลัยทักษิณ กับการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 8
มหาวิทยาลัยทักษิณ กับการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
(อ่าน 2360)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 7  </br>วีดิทัศน์แนะนำสำนักบ่มเพาะวิชาการ เพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 7
วีดิทัศน์แนะนำสำนักบ่มเพาะวิชาการ เพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
(อ่าน 2014)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 6  </br>สถาบันทักษิณคดีศึกษา กับการอนุรักษ์ลายผ้าทอพื้นเมืองเกาะยอ วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 6
สถาบันทักษิณคดีศึกษา กับการอนุรักษ์ลายผ้าทอพื้นเมืองเกาะยอ
(อ่าน 1537)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 5  </br>โครงการวิจัยการเพาะขยายพันธุ์และเลี้ยงปลาดุกลำพันเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 5
โครงการวิจัยการเพาะขยายพันธุ์และเลี้ยงปลาดุกลำพันเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์
(อ่าน 1681)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 4 </br>ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (CLC) กับการยกระดับผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 4
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (CLC) กับการยกระดับผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้
(อ่าน 1805)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 3 </br> นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
กับรางวัลชนะเลิศการผลิตสารคดีเชิงข่าว  โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 10 
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 3
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับรางวัลชนะเลิศการผลิตสารคดีเชิงข่าว โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 10 "รักนะ ทะเลน้อย" และ "สายน้ำ สายชีวิต"
(อ่าน 1489)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 2 </br> งานวิจัย การบำบัดน้ำเสียพิษจากโรงงานแปรรูปยางพาราด้วยเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 2
งานวิจัย การบำบัดน้ำเสียพิษจากโรงงานแปรรูปยางพาราด้วยเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ
(อ่าน 2497)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 1 </br> โครงการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชีวิตคนลุ่มน้ำแบบยั่งยืน กรณีศึกษา คลองท่าแนะ - คลองป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมหาวิทยาลัยทักษิณและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 1
โครงการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชีวิตคนลุ่มน้ำแบบยั่งยืน กรณีศึกษา คลองท่าแนะ - คลองป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมหาวิทยาลัยทักษิณและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
(อ่าน 1925)


หน้า :


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready