มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
  เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
ทำเนียบอธิการบดี
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    - เป้าหมาย/ค่านิยมหลัก
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์
ดาวน์โหลด TSU PowerPoint Template
ดาวน์โหลด QR Code มหาวิทยาลัย
วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
ภูมิสถาปัตย์เสมือนจริง
       - วิทยาเขตสงขลา
       - วิทยาเขตพัทลุง
แผนที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารงาน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างบริหารองค์กร
สภามหาวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
คณะที่ปรึกษา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
    มหาวิทยาลัยทักษิณ
    1.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
          พ.ศ. 2561-2580
    2.แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ
          พ.ศ.2561-2565
     3.แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ
          พ.ศ. 2563-2567
    4.แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ
           พ.ศ.2564
 

ทำเนียบอธิการบดี


ศาสตราจารย์ ดร.สมพร บัวทอง
รองอธิการบดีวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา  (พ.ศ. 2512 – 2517)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา  (พ.ศ. 2517 - 2518)

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา สิงขโรทัย
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา  (พ.ศ. 2518 - 2520)

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประหยัด หาสิตะพันธ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา  (พ.ศ. 2520 – 2521)


 
ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา  (พ.ศ. 2521 - 2526)

 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บันลือ ถิ่นพังงา
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา (พ.ศ. 2526 – 2535)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ (พ.ศ. 2535 – 2538)

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ (พ.ศ. 2538 - 2539)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ (พ.ศ. 2539-2544)


 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชิตพงศ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ (พ.ศ. 2544 – 2548)

 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ (พ.ศ. 2548 - 2556
)

 


รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชำนิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ (20 กันยายน พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน)


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์