มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 
 
สายตรงอธิการบดี
 
  สายตรงอธิการบดี  
สายตรงอธิการบดีเป็นช่องทางที่บุคลากร นิสิต หรือบุคคลทั่วไปสามารถส่งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือ ความคิดเห็นถึงฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนามหาวิทยาลัย
การส่งข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น
ผู้ให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นไม่จำเป็นต้องระบุตัวตน
หากไม่ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยติดต่อกลับหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม
การส่งข้อร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนจะต้องแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail
เพื่อมหาวิทยาลัยจะสามารถติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ พร้อมแนบไฟล์หลักฐานต่างๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนที่ไม่ประสงค์แสดงตัวตน
ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปสู่การพิจารณาทุกกรณี
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น มา ณ โอกาสนี้

ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น

ข้อร้องเรียน
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600 : พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา