มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail

  ส่วนงานวิชาการ  ส่วนงานบริหาร
  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
 คณะนิติศาสตร์  Link 1 : Link 2  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 บัณฑิตวิทยาลัย  
 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ส่วนงานอื่นๆ
 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สำนักหอสมุด
 คณะพยาบาลศาสตร์  
   

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์