มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
ทำเนียบอธิการบดี
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    - เป้าหมาย/ค่านิยมหลัก
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์
ดาวน์โหลด TSU PowerPoint Template
ดาวน์โหลด QR Code มหาวิทยาลัย
วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
ภูมิสถาปัตย์เสมือนจริง
       - วิทยาเขตสงขลา
       - วิทยาเขตพัทลุง
แผนที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารงาน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างบริหารองค์กร
สภามหาวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
คณะที่ปรึกษา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
    มหาวิทยาลัยทักษิณ
    1.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
          พ.ศ. 2561-2580
    2.แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ
          พ.ศ.2561-2565
     3.แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ
          พ.ศ. 2563-2567
    4.แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ
           พ.ศ.2564
  สภามหาวิทยาลัย  

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
รักษาการนายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนนทพล นิ่มสมบุญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประสิทธิ์ ชูเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

 

 

 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 


ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
(อาจารย์ พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ)
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
(นางสาวนิภานันท์ ธรรมรัตน์)
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพรรณ พีรวุฒิ
(คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ

(อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก)
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

(ดร.บัณฑิต ทองสงฆ์)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้เเทนพนักงานมหาวิทยาลัย
ซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ
     


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์