มาร์ชมหาวิทยาลัยทักษิณ

 

คำร้อง จำเริญ แสงดวงแข
ทำนอง นพพร ด่านสกุล
ดนตรี   วงดุริยางค์ทหารเรือ

 

ศักดิ์แห่งเรา ริ้วธงฟ้าเทาสง่า
ประจักษ์ตา เน้นแนวปรัชญาหลอมใจรวมกัน
ดูสีเทางามเด่น เปรียบเป็นสมองตรองดู
รู้คิดแนวทางสร้างสรรค์
มองฟ้าอันกว้างใหญ่ นั่นคือสีฟ้าอำไพ
หัวใจคิดไกลเหนือกว่า
ล้วนน้อมระลึกพร้อมยึดปัญญา
และมีจริยธรรมนำพัฒนา
ทั้งรู้ลึกซึ้ง ทั้งพร้อมปัญญา
เด่นตาดั่งปาริชาตเบ่งบาน
มหาวิทยาลัยเด่นนามทักษิณเกรียงไกร
คล้องใจทุกดวงผูกพัน
มหาวิทยาลัยแห่งแดนทักษิณอำไพ
รวมใจทุกคนเหมือนหนึ่ง
จิตแห่งเรา รักธงฟ้าเทาสง่า
จะรักษา ไว้โดยศรัทธานิรันดร์